Приключиха проверките на Областната междуведомствена комисия за обследване на техническото състояние на 19 водни обекта в Област Разград

24.04.2015

На 24 април приключиха проверките на междуведомствена комисия, която бе назначена със заповед на Областния управител Петър Василев, за да обследва състоянието на водни обекти, проводимостта на речните легла, състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета и диги, на територията на Област Разград. В състава ѝ бяха включени представители на - Областна администрация Разград; ОУПБЗН – Разград, на „Басейнова дирекция” – Плевен; на НЕК – ЕАД, предприятие „Язовири и каскади”; на „Напоителни системи” – Русе; на РИОСВ-Русе и на общините в Областта.

В периода 20 – 24 април комисията извърши проверки на язовирите – Бели Лом, Пчелина 1 и Пчелина 2, Балкански, Осенец, Липник, Звънарци, Кара Михал, Желязковец, Владимировци и Езерче 2. Обследвани бяха и речните корита на реките – Бели Лом, Каловска, Топчийска, Крапинец, Съзляка и Хлебаровска, както и Осенешко дере и Желязковско дере. След проверките бяха изготвени констативни протоколи за състоянието на обектите, включващи констатираните нарушения и указания за отстраняването им, които предстои да бъдат връчени на собствениците (ползвателите) и на представителите на общински администрации. Работата по доклада за обследваните обекти, за техническото и експлоатационно им състояние, ще бъде готов в срок до 15 май 2015 г.Към началото на страницата