7 практиканти се включват по проекта „Студентски практики” в Областна администрация - Разград

21.01.2014

Проектът„Студентски практики“набира скорост в Областна администрация – Разград, с целсъздаване на по-добри условия за придобиване на практически опит от студентите от висшите училища в реална работна среда в съответствие с потребностите на пазара на труда. Налице е заангажираност от страна на Областна администрация към студентите и тяхната реализация за ограничаване на процеса на напускане на младите хора на областта и за изграждане на устойчива връзка между образователната система, администрацията и бизнеса.

Към 20.01.2014 г. 7 практиканти имат сключени договори, от които трима вече работят със своите ментори. През месец февруари останалите четирима ще започнат своята практика. Заетите позиции са: ВиК специалист; юрист; специалист „Публична администрация” за обслужване на граждани в Едно гише; агроном; експерт „Здравен мениджмънт”; експерт „Регионално развитие”.

Обявена е нова  позиция експерт „Преводи и международно сътрудничество”

Ще припомним, че проектът „Студентски практики” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бенефициент на проекта е Министерството на образованието, младежта и науката.

Бюджетът на проекта е 56 000 000 лева. Срокът на изпълнение на проекта е до 31.10.2014 г.

Този проектдопринася за създаването на устойчиви партньорства между администрацията, бизнеса и университетите,  за провеждане на реални политики в сферата на образованието и заетостта.Към началото на страницата