Изготвена е Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград 2016–2020

15.12.2015

   Днес 15.12.2015 г., в зала 712 на Областна администрация Разград се състоя работна среща на Областната работна група за разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград (2016–2020), определена със заповед на Областния управител.

   На срещата беше обсъден и приет окончателен вариант на Доклад на Областен анализ на ситуацията и потребностите от социални услуги в област Разград и на Областната стратегия, която ще бъде представена за обсъждане и одобрение на заседание на Областния съвет за развитие на област Разград, до края на настоящата година.

  Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Разград (2016–2020), е част от реализирането на секторните политики в областта.

   Стратегията е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в област Разград – областна администрация, общинските администрации, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, като СНЦ „Жанета” и СНЦ „Център на НПО вРазград”.

   Стратегическите и специфични цели, мерките и дейностите на Областната стратегия са изведени въз основа на заключенията и препоръките от общинските анализи, направените проучвания и обобщения анализ на ситуацията на областно ниво, както и установените потребности на рисковите групи в област Разград.

   Основната цел, заложена в стратегията, е да се създадат условия за пълноценно участие в обществения живот на хората в неравностойно положение и с риск от социално изключване, чрез предоставянето на достъпни и качествени социални услуги и грижа.

   Стратегията включва планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти и уязвими групи, като особено значение се отдава на децата, хората с увреждания и старите хора.

   В географско отношение документът покрива всички общини на територията на област Разград.Към началото на страницата