Областният управител участва в работна среща за обсъждане на промени в Националната програма за енергийна ефективност

26.01.2016

   На 25 януари 2016 г. Областният управител на област Разград г-н Манол Кившанов взе участие в проведената в гр. София работна среща на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова с представители на общини и областни администрации в страната за обсъждане изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

   На срещата беше представен отчет за напредъка в изпълнението на Програмата и перспективите пред развитието й.

   Към момента, подписаните договори за целево финансиране в област Разград са 20 (8 в град Разград, по 4 в Исперих и Кубрат, 3 в Лозница и 1 в Завет), а регистрираните сдружения на собственици – 24.

   Г-жа Павлова информира, че в сряда, 27 януари 2016 г., предстои приемане на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

   След приемането Постановлението ще бъде публикувано на интернет страницата на Областна администрация Разград – http://www.rz.government.bg/, в раздел „Национлна програма за енергийна ефективност”.

Основната промяна се изразява в това, че обхватът на програмата се разширява, като допустими за финансиране, освен досега позволените, стават и:

  • многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им – до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
  • многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г.

   Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

   В област Разград това са всички общини на територията на област Разград, с изключение на община Разград. В община Разград санирането на същите сгради ще се финансират по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. до изчерпване на предвидените средства, а след това по Националната програма.

   Въпреки променените изисквания на Националната програма, с които се допуска участие на сгради с под 36 апартамента, приоритетно ще се работи по санирането на панелния сграден фонд, а след това по сградите с по-малко апартаменти, строени по неиндустриален способ, заяви министър Павлова.

   Г-жа Павлова информира, че за одобрените за саниране многофамилни жилищни сгради по програма „Енергийно обновяване на българските домове“, финансирана от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., на които изпълнението на дейностите за обновяване не е приключило до 31.12.2015 г. (сградите не са въведени в експлоатация до 31.12.2015 г.) и/или няма избран изпълнител за СМР, предстои на заседанието на Министерския съвет в сряда да бъде взето решение да бъдат прехвърлени за изпълнение по Националната програма за енергийна ефективност през общините.

   В област Разград това са две сгради в град Разград.

   Представени бяха и мерките за енергийна ефективност за публични и многофамилни жилищни сгради, които ще получат финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.Към началото на страницата