Областна администрация Разград прие нови стажанти по програма „Старт на кариерата” на Министерство на труда и социалната политика

01.02.2016

  Днес, 01.02.2016 г., две cтaжaнтки зaпoчнaхa paбoтa в Облacтнa aдминиcтpaция Разград пo Нaциoнaлнa пpoгpaмa „Стapт нa кapиepaтa”.

   На длъжност „Младши специалист“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” са назначени Десислава Иванова Йорданова – 26 годишна с притежавано образование – Висше, квалификационна степен „Магистър“, специалност „Право“, и Айше Салиева Уручева, 27 г., образование – Висше, специалност „Икономика“, със степен „Магистър“. В първия си работен ден те бяха топло посрещнати от Областния управител Манол Кившанов, неговите заместнички  и колектива на администрацията, които изpaзиха cвoятa пoдкpeпa зa пpoфecиoнaлнoтo им paзвитиe.

   Областна администрация се включва активно през последните години като партньор-работодател по Програмата, осигурявайки подходящи работни места на част от кандидатстващите младежи.

   Целта на програмата „Стapт нa кapиepaтa” е насърчаване на заетостта за младежи до 29 годишна възраст. Изискванията за достъп на кандидатите за участие в подбора е да притежават висше образование, съответстващо на необходимото за заемане на конкретното работно място, да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ като безработни или заети лица, както и да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование. Финансирането на програмата е от държавния бюджет, като след приключване на деветмесечния стаж експертите имат възможност да продължат работа във ведомството, при разкриване на конкурс и неговото спечелване. 

   Първоначалният подбор по документи се извършва от комисия към Бюро по труда Разград, след това одобрените кандидати провеждат интервю с работодателя. В изпълнение на Програма „Старт на кариерата”, Процедури – 2015 г., комисия, назначена със Заповед № РД-22-12/23.11.2015 г. на Областния управител на област Разград проведе интервю с явилите се, номинирани кандидати по Процедури 2015 г. на Програма „Старт на кариерата” за 2 (два) броя работни места в Областна администрация Разград.

   На 02.12.2015 г., в  Областна администрация за интервю се явиха 4 кандидати за работно място № 33 от Квота № 2 в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” и 4 кандидати за работно място № 34 от Квота № 2 в същата дирекция.

   След приключването на интервюто, конкурсната комисия определи средноаритметичната оценка на всеки кандидат и класира кандидатите. За работно място № 33 от Квота № 2 в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” Комисията класира на 1-во място Десислава  Иванова Йорданова. За работно място № 34 от Квота № 2 в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” Комисията класира на 1-во място Айше Салиева Уручева.

   Национална програма „Старт на кариерата“ се реализира до 31.12.2016 г. и осигурява реална възможност за придобиване на трудов стаж на младите хора и прави прехода от образование към заетост по-ефективен.Към началото на страницата