ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

22.02.2016

   Днес, 22 февруари 2016 г., в Областна администрация Разград се проведе третото заседание на Комисията за изработване на Областната здравна карта, председателствано от  Зам. областния управител Виолета Тодорова.

   Заседанието бе свикано във връзка с постъпили в Областна администрация Разград предложения за промени в проекта на Националната здравна карта на Република България в частта й, отнасяща се за Област Разград.

   На срещата присъстваха членовете на Комисията, определена със Заповед на Министъра на здравеопазването, в която са включени представителите на  всички общини, на Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Районна колегия на българския лекарски съюз, Районна колегия на Българския зъболекарски съюз и на  Регионална колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Заедно с тях, участие взеха и управителите на лечебните заведения на територията на област Разград.

   Основен акцент в дневния ред на заседаниетобеобсъждане проекта на Национална здравна карта и степента й на съответствие с изготвената от комисиятаОбластна здравна карта на област Разград.

   В хода на заседанието, д-р Ася Генева, директор на Регионална здравна инспекция, направи сравнение на разработеното от областната комисия предложение за Областна здравна карта, с проекта на Национална здравна карта, в частта й за област Разград. Направена беше съпоставка и с осигуреността с болнични легла в област Разград, в сравнение със средните стойности на регионално и национално ниво.

   На свой ред, присъстващите изказаха мнения относно броя и разпределението на легловата база в болничната и извънболничната помощ и всички останали параметри, необходими за изготвянето на Картата.

   Да фигурират филиали на СМП в общините Самуил и Завет, предложи кметът на община Самуил, д-р Сали.

   Вследствие от проведените обсъждания и изказаните мнения, препоръки и коментари участниците в срещата се обединиха около следните становища:

  • Да се направи вътрешно преразпределение на леглата, с оглед специфичните нужди на населението в областта, в рамките на предложените легла по проекта на НЗК;
  • По Проекта за методиката за оценка на   лечебните заведения, да се намали разстоянието на отдалеченост между болниците – на 35 км., вместо 65 км.;
  • Да се увеличи броя на психиатричните легла на 40.


Към началото на страницата