В навечерието на Световния ден за безопасност и здраве при работа се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд

27.04.2016

   Във връзка с отбелязване на 28 април – Световния ден за безопасност и здраве при работа, днес, 27.04., в Областна администрация Разград се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд.

   При откриването му зам. областният управител Виолета Тодорова уточни, че на този ден се почита паметта на жертвите при трудови злополуки и професионални болести, и се напомня на обществеността, че те могат да бъдат предотвратени.

   По време на заседанието Катя Филипова – директор на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Разград, направи отчет за резултатите от дейността на дирекцията за първото 3-месечие на 2016 г. и запозна присъстващите с основните приоритети в дейността през 2016 година.

   Тя информира, че през първото тримесечие на годината инспекцията е извършила общо 185 проверки по спазване на трудовото законодателство в 177 предприятия, като 34 предприятия са посетени за първи път от инспектор по труда. По време на проверките в инспектираните предприятия работят 5852 заети в тях лица.

   Броят на констатираните нарушенияпрез първото тримесечие на 2016 година е 966 бр., за отстраняване на които са дадени 928 задължителни предписания. В областта на трудовите правоотношения през първото тримесечие на 2016 г. са установени 563 нарушения. Установени са 64 нарушения, свързани с работното време, почивките и отпуските / в т.ч. извънреден труд – 5 бр./ При извършените през периода проверки са съставени 56 акта за установени административни нарушения - за установени нарушения на нормите на ЗБУТ – 13 бр. и 42 бр. по трудови правоотношения.

   Инспектиране в предприятия от рискови производства и дейности, подлежащи на периодичен контрол в областта на здравословните и безопасни условия на труд, извършване на проверки в предприятия от икономически дейности и в строителството, реализиране на проверки в обекти за дърводобив, подпомагане на социалния диалог в предприятия от всички икономически дейности, са част от основните приоритети в дейността на „Инспекция по труда” със седалище Разградпрез 2016 г., стана ясно от доклада на г-жа Филипова.

   Веселин Николов – директор на Териториалното поделение на НОИ в Разград направи анализ на трудовия травматизъм в Област Разград за 2015 г. и първото 3-месечие на 2016 година. Г-н Николов информира, че през 2015 година на територията на Разградска област са декларирани 37 бр. злополуки, от тях 32 са признати за трудови, като 27 са възникнали на работното място.

   През периода са регистрирани 2 злополуки със смъртен изход, възникнали във фирмите ЕТ „Сюлюш – Айдън Сюлейманов” с. Стражец и „Фураж Росица” ЕАД. Тези случаи са в икономически дейности, които бележат трайни тенденции през последните 2-3 години с увеличение на честотата и тежестта на злополуките.

   В национален мащаб: традиционно водещи са дейностите: Сухопътен транспорт 189 бр., Държавно управление 177 бр, търговия на дребно 158 бр. и др.

   „За разглеждания период, се запазва тенденцията от последните години да преобладават злополуките с пострадали на по-висока възраст работници и служители. Възрастовото разпределение на пострадалите при трудови злополуки сочи най-голям дял на работниците от 41-50 години – 12 пострадали – относителен дял 37 %. Това са хора с изградени трудови навици и опит. Основната причина за допускане на злополуките са както прекалената самоувереност и подценяване на риск, така и забавянето на реакциите, по-бавното осмисляне на рисковете, физиологията и др.”, допълни още г-н Николов.

   През първото тримесечие на 2016 г. в ТП на НОИ Разград са регистрирани 6 бр. трудови злополуки, като за същия период на 2015 г. са 11 бр.Към началото на страницата