ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ

03.06.2016

   Във връзка с реализация на схема „Обучения и заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в периода от 16.05.2016 г. до 20.05.2016 г. стартира повторното набиране на заявки от работодатели по схемата.

   С цел ефективното й изпълнение, е предвидено набраните заявки да се разглеждат и оценяват първоначално от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на база критерии, посочени в утвърдена Методика за подбор и оценка на заявки от работодатели.

   С оглед изложеното и във връзка с писмо № 20-00-737#17/12.05.2016 г. от Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе, на 06.06.2016 г. (понеделник), от 10.00 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, ще се състои редовно заседание на Комисията по заетост, при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. Кратка информация за схема „Обучение и заетост” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.         

2. Оценка на подадените заявки от работодатели в Област Разград по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост”.Към началото на страницата