РАБОТНА СРЕЩА НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

06.06.2016

   Днес, 06.06.2016 г. в Областна администрация Разград бе проведено заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, във връзка със схема „Обучения и заетост“, която се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

   По първа точка от дневния ред, г-жа Кремена Калчева – началник отдел в дирекция РСЗ – Русе, представи кратка информация за проект „Обучения и заетост", който се реализира на два етапа:

  • В първия етап, който стартира на 16.05.2016 г., е осигурен бюджет от 30 млн. лв. за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Средствата ще бъдат разпределени на квотен принцип между областите в страната до изчерпване на финансовия ресурс на база на критерии.
  • Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 години/ ще бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.
Приоритетните целеви групи са безработни лица
          - с основно или по-ниско образование;
          - продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по  труда” от 12 и повече месеца;
          - безработни лица на възраст над 54 години.

   Най-малко половината от наетите лица (50 %) по тази схема при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи. Максималният брой лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е шест.

   Членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград се запознаха с получените заявки на работодатели от област Разград за участие в  схема „Обучения и заетост”. Те бяха предадени на Зам. областния управител Виолета Тодорова, в качеството й на зам. председател на Комисията по заетост, от Директора на „Бюро по труда” – Разград, с Приемо-предавателен протокол от 06.06.2016 г.

    За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки бяха разгледани и оценени от комисията, на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели.

    Членовете на Комисията по заетост попълват декларация за безпристрастност. В съответствие с информацията представена от работодателя се извършва оценка навсяка една подадена заявка по отделни критерии, за всеки от които се поставятопределен брой точки. За извършената оценка се попълва оценъчна карта по образец. След оценяване работодателите се класират по всяка една заявка за ползване навъзможностите по проект „Обучения и заетост" по низходящ ред, според получената обща оценка.

    На областно ниво са подадени 160 бр. заявки от работодатели за 449 работни места,  за 3 014 025 лв. Финансовият ресурс за Област Разград е 942 609 лв. Класираните заявки са 43 за 137 работни места, за 875 932 лв. Резервен списък на подадените заявки – 83 бр. за 191 работни места, за 1 284 973 лв. Анулираните и недопуснати заявки  са 34 бр. за 121 работни места.

   Агенция по заетостта ще публикува на интернет страницата си Списък с одобрени / неодобрени работодатели по схемата.

     Одобрените работодатели ще се поканят да сключат договор за осигуряване на заетост по схемата.Към началото на страницата