Областна администрация Разград е първа сред областните администрации в страната, качила пълния набор от данни по приоритетни области, публикувани на Националния портал за отворени данни

08.06.2016

    Областна администрация Разград е първа сред областните администрации в страната, качила пълния набор от данни по приоритетни области, публикувани на Националния портал за отворени данни https://opendata.government.bg/ .

   Информацията включва:

  • Регистър на военните паметници
  • Регистър на имоти с държавна собственост
  • Областна транспортна схема
  • Регистър на язовирите на територията на областта

   Порталът за отворени данни представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни. Платформата е изградена по начин, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея.

   Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

   Предоставянето на открит достъп до публичните данни има както икономически ефекти, така и по-широко обществено значение. Част от тях са откриване на нови работни места и генериране и реализация на бизнес идеи с помощта на отворените набори от данни. Според оценка на Европейската комисия предоставянето на открит достъп до данните и възможност за повторното им използване в европейски мащаб може да донесе икономически облаги на държавите — членки на ЕС, на стойност приблизително 40 милиарда евро годишно.

   Порталът за отворени данни е инициатива на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация. Той е резултат от съвместната работа на Политическият кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация Р. Бъчварова, Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет, Института по публична администрация, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Фондация "Общество.бг"

   Данните са свободно достъпни и могат да бъдат използвани за търговски и нетърговски цели и съответно за реализиране на приложения, базирани на тях.Към началото на страницата