Започват дейности по почистване на купола на джамия „Ибрахим паша“

21.06.2016

   Със свое писмо от 15.03.2016 г. Областният управител на Област Разград заяви пред Министерство на културата готовността си да предприеме неотложни действия по опазване на джамия „Ибрахим паша“ в гр. Разград и поиска разрешение за тяхното извършване.

   Във връзка с опасността от разрушаване и за преустановяване на увреждането на недвижимата културна ценност, с писмо изх. № 92-00-282/14.06.2016 г. Министерство на културата допуска реализирането на следните дейности: куполът на джамия „Ибрахим паша“ да бъде почистен от саморасли храсти и дървета, както и да се подменят и остъклят  счупении липсващи прозорци на сградата, за да се спре проникване на атмосферни води в интериора.

   Горепосочените дейности ще бъдат стартирани през месец юли, съвместно с община Разград, под контрола на техническо лице, за да не се допусне нарушаване на покритието на покрива.Към началото на страницата