Извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих

27.06.2016

   Провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих

   На 01.07.2016 г. (петък), от 10:30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград ще се проведе извънредно заседание, на основание чл.198 в, ал.6 от Закона за водите и чл.10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, при следния дневен ред:

1. Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация„ ООД, гр. Исперих на основание чл.198а, ал.2и ал.3 от Закона за водите, чрез отделяне на Община Завет, след присъединяването ѝ в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград.

2.Съгласуване на Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих, за периода 2017 г. - 2021 г.

3. ДругиКъм началото на страницата