Областният управител взе участие в начална конференция по Проект „Управление на риска при мащабни инфраструктури в българо-румънската трансгранична област”

30.06.2016

   Днес, 30 юни, Областният управител Манол Кившанов взе участие в начална конференция по Проект 15.3.1.017 „Управление на риска при мащабни инфраструктури в българо-румънската трансгранична област”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.”

   Събитието се проведе в конферентната зала на хотел “Рига” в град Русе.

   Форумът беше открит с приветствени слова от доц. д-р Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе, проф. д-р Велизара Пенчева – Ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Д-р Йоан Урсу – зам. председател на Румънската агенция за научни изследвания и иновации (ANCSI) и д-р Митика Драгушин – мениджър на проекта и директор по ядрена безопасност към Национален институт по физика и ядрено инженерство „Хория Хулубей“,  Румъния.

   Чрез конферентна връзка приветствие беше отправено и от Търговската камара в град Крайова, Румъния.

   Модератор на конференцията беше проф. Николай Михайлов от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

   Работният процес по време на конференцията протече с представяне на доклади и провеждане на дискусии в три работни модула със следните тематични направления: „Нормативна база при управление на риска”, „Управление на риска в индустрията и транспорта” и „Рискове пред устойчивото развитие на трансграничния регион Румъния – България”.

   Богатата програма на конференцията включваше доклади на учени и експерти от редица български и румънски университети, институти, институции и фирми.

   Представени и обсъдени бяха интересни теми като: Управление на риска в Република България – нормативна и институционална рамка; Оценка на риска от възникване на големи аварии; Екстремални външни въздействия; Вероятностен анализ на безопасността на язовири, Резултати и изводи от стрес теста на АЕЦ „Козлодуй” и др.

   Проектът, на обща стойност 810 000 евро, разглежда рисковите фактори в различни мащабни инфраструктури (МИ) в трансграничния регион България-Румъния, включващи язовири и електрически централи, мостове, ядрени централи, химически, военни, пречиствателни предприятия и др.

Партньори по проекта са:
• Национален институт по физика и ядрено инженерство „Хория Хулубей“ (Румъния);
• Русенски университет „Ангел Кънчев“ (България);
• Национална служба за научни изследвания и иновации ANCSI (Румъния);
• Асоциация за развиване на бизнес среда Олтения ADMAO (Румъния);
• Бизнес и иновационен център INNOBRIDGE (България).

   Целта на проекта е да се намали вероятността за риск в публични и частни  МИ, чрез увеличаване нивото на социално-икономическо одобрение на  съществуващите и бъдещите МИ в трансграничната зона.

   Целевата група на проекта включва хора, свързани с управление на МИ, граждански  организации, образователни и изследователски организации, а също така представители на местните администрации.

   Като резултат от проекта се очаква повече от 100 000 граждани от трансграничните региони да получат информация, свързана с мащабните инфраструктури и свързаните с тях рискове.Към началото на страницата