До края на месец септември предстои разработване на регионална програма за заетост и обучение на област Разград

07.09.2016

   През декември 2015 г. бяха приети промени в Закона за насърчаване на заетостта / Обн. в ДВ, бр. 101/2015 г./, които създават условия за повишаване ефективността на активната политика на пазара на труда и подобряване достъпа до заетост на лица от уязвимите групи. С оглед развитие на регионализаията е въведен нов подход за разработване, одобряване и финансиране  на регионалните програми за заетост и обучение, при който местните органи имат ключово значение. Регионалните програми се утвърдиха като важен инструмент на политиката по заетостта, посредством който местните организации и общности могат да решават проблемите на местните пазари на труда, като повишават предлагането на работни места и допринасят за интеграцията на безработни лица от уязвимите групи.

   Законовите промени на Закона за насърчаване на заетостта предвиждат реализирането на една регионална програма за всяка административна област, въз основа на оценка и подбор на проектни предложения от областната и общинските администрации.

   С промени в Правилника за прилагане на ЗНЗ се допълват функциите на Комисиите по заетостта към областните съвети за развитие. Съгл. чл. 25а от Правилника, областната и общинските администрации разработват проектни предложения за включване в регионалната програма на областта и ги внасят в Комисията по заетостта.

   В тази връзка и предвид кратките срокове, до 16.09.2016 г., следва да бъдат представени от общинските администрации проектните предложения за заетост и обучение, в Областна администрация  Разград.

   Предвид това, че съгласно разпоредбите чл. 25а, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗНЗ, Областният управител следва по предложение на Комисията по заетостта да издаде заповед за сформиране на комисия за разработване на регионална програма за заетост и обучение на областта,въз основа напостъпилите проектни предложения. В срок до 16.09.2016 г.  очакваме предложенията от всяка община за представител, който да бъде включен в Комисиятаза разработване на регионална програма за заетост и обучение на областта.

   Предстои заседание на Комисията по заетостта, за разглеждане на постъпилите в Областна администрация Разград проектни предложения.

   В срок до 30.09.2016 г., регионалната програма на област Разград за заетост и обучение, следва да бъде представена за утвърждаване в Министерството на труда и социалната политика.

    Определеният финансов ресурс за изпълнение на регионалните програми за 2016 г. е 7 207 200 лв. Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за 2015 г.

   С Решение № 703/25.08.2016 г. на МС е утвърдено разпределението на средствата от бюджета на МТСП за активна политика по области в Националния план за действие по заетостта през 2016 г., като за област Разград отпуснатите средства са в размер на 258 259 лв.

   През настоящата година, със средства от бюджета на МТСП, ще се финансира само осигуряването на субсидирана заетост. Необходимо е да се планира заетост за срок от 6 месеца.Към началото на страницата