В Габрово се проведе регионална среща за резултатите от прилагането на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 – 2020 г.

13.09.2016

   Областният управител Манол Кившанов, заедно с областни управители от Северен централен район участваха днес в гр. Габрово в работна среща, по време на която бяха представени резултатите от прилагането на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г. и Стратегическия план за развитие на горския сектор и степента на напредъка при тяхното изпълнение.

   Регионалната среща, в която участие взеха и представители на дирекциите на МВР, РИОСВ, горски стопанства, модерира началникът на отдел „Стратегии и планиране в горското стопанство” инж. Спас Тодоров. Той обясни, че Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 - 2020) е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво управление на жизнени и продуктивни многофункционални гори и нарастваща конкурентоспособност на горския сектор като основа за по-добър жизнен стандарт, особено в планинските и селските райони. Предпоставка за устойчиво развитие на горските територии са регламентираните със Закона за горите в три нива на горско планиране - национално, областно и местно, отразени съответно в Национална стратегия за развитие на горския сектор, Стратегически план за развитие на горския сектор, областни планове за развитие на горските територии и горскостопански планове и програми.

   Три са стратегическите стратегически цели, заложени в документа - Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане на оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги; Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на страната и по-равномерно (балансирано) териториално социално-икономическо развитие; Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.

   Подробно бяха представени пред участниците в срещата мерките, дейностите и резултатите от извършеното до момента, въз основа на определените 4 приоритети за развитие на горския сектор до 2020 г. :

1. Поддържане на жизнени, продуктивни и многофункционални горски екосистеми, способстващи за смекчаване на последиците от измененията в климата;

2. Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие в горските територии;

3. Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор;

4. Използване на потенциала на горския сектор за развитие на зелената икономика.

   Изпълнението на Националната стратегия ще допринесе за постигане на по-висока добавена стойност на национално ниво в следните приоритетни области: природосъобразно и многофункционално стопанисване на горските ресурси; постигане и поддържане на благоприятен консервационен статус на горските хабитати и видове и опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие чрез устойчиво управление на горските територии; ефективно управление на горския сектор; нарастване на приноса на горския сектор към зелената икономика.Към началото на страницата