Областният оперативен екип по превенция на домашното насилие в област Разград отчита постижения и планира дейността си през 2017 г.

13.09.2016

   Днес, 13 септември 2016 г., в Областна администрация Разград се проведе заседание на Областния оперативен екип (ООЕ) към Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград.

    В заседанието участваха Георги Милков – Председател на УС на Сдружение „Център на НПО в гр. Разград”, Диляна Георгиева – Член на УС на Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград, Светлин Симеонов – Секретар на  ООЕ и главен експерт в Областна администрация Разград, Валентин Цанев – Заместник-районен прокурор в Районна прокуратура Исперих, Нели Генчева – Съдия в Районен съд Разград, Ердинч Хасанов – Заместник-кмет на община Разград, Татяна Костова – Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Разград, Атанас Дончев – Началник на Регионално управление на образованието Разград и д-р Янка Николова – Директор на Дирекция „Медицински дейности” в Регионална здравна инспекция Разград.

   Светлин Симеонов представи подробен план за работа на ОЕЕ. До края на 2016 година се планират презентации за разпознаване на случаи на домашно насилие и модел на реакция при такива случаи по време на съвещание на директорите на училища с експерти от Регионалното управление на образованието в град Разград, както и пилотно стартиране на представяне на проблема за домашното насилие по подходящ за учениците начин в часа на класа в няколко училища в областта. Предстои организиране на работно посещение от професионалисти в друг областен град.

   Диляна Георгиева представи предложение на СНЦ „Център на НПО в Разград” за подобряване на информираността на жертвите, чрез използване от служителите на МВР на протокол за предоставяне на информация на пострадало лице от домашно насилие.

   Георги Милков сподели добра практика: организиране на мобилни приемни в седемте общини в област Разград от Консултативният център по проблемите на домашното насилие (с участието на социален консултант, юрист, психолог и координатор). От месец април 2016 г. досега са проведени мобилни приемни във всички общински центрове в областа, както и в селата Малък Поровец, Голям Поровец, Лудогорци, Сеслав и Богданци.

   Той подчерта, че чрез организирането на мобилни приемни се разширява достъпа до услуги в случаи на домашно насилие, активизират се междуинституционалните връзки и се постига ритмичност при предоставянето на социалните услуги за жертви и извършители.

   Диляна Георгиева представи информация за работа по случаи на домашно насилие на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в град Разград. За периода от 10 декември 2015 г. до момента в регистъра на Консултативния център по проблемите на домашното насилие са вписани 48 жертви на домашно насилие, от които 2 деца. 43% от случаите са в периода юни – август 2016 г. Успешно разрешените случаи на домашно насилие са повече от 85%. Според нея е регистриран е бум на жертви на домашно насилие през летните месеци на 2016 г.Заведени са 18 съдебни дела, от които едно в  Окръжен съд – Разград и едно – в Районен съд – Карлово.

    Областният съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е междуинституционална структура, която обединява усилията на компетентните институции в процеса на превенция с домашното насилие. Съветът беше създаден от членове на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград с цел по-бърза реакция и оперативност при решаване на проблеми.Към началото на страницата