Създаден е Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

16.09.2016

   На 5-ти юли 2016г. влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия. Съгласно §56 от Преходните и заключителни разпоредби в него, следва в двумесечен срок от публикуването му да се организира създаването на Областни съвети за намаляване на риска от бедствия (чл.64а, ал.1), както и на Общински съвети за намаляване на риска от бедствия (чл.65а, ал.1).

   Във връзка с това, спазвайки установените срокове, със  Заповед ОМП-006/01.09.2016г., Областният управител Манол Кившанов нареди създаването на въпросния Областен съвет с поименно определяне на състава му, съобразен с чл.64а, ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия.

   Днес, 16.09., в Областна администрация Разград се проведе първото заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, председателствано от областния управител Манол Кившанов.

   Съгласно Закона за защита при бедствия, в състава на съвета влизат кметовете на общини, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, ОДМВР, териториалната дирекция „Национална сигурност”, ОПУ, РЗИ, ЦСМП, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

    По време на срещата, комисар Емилиян Станев – директор на РДПБЗН Разград, запозна присъстващите с целта на промените в Закона за защита при бедствия и дейностите и отговорностите на институциите, имащи отношение към него.

   От направената презентация стана ясно, че измененията са насочени към подобряване разбирането на риска от бедствия във всичките му измерения на уязвимост, капацитет, излагане на опасности на хора и активи, характеристики на опасностите и околната среда. По-важно е да се взимат мерки преди да настъпят кризисните ситуации и да се планират превантивни мероприятия, които биха могли да сведат риска до минимум, отколкото да се справяме с последствията от тях.

   Очаква се промените да доведат до повишаване на капацитета по отношение на готовността и реагирането на местната власт при бедствия, чрез задължително създаване на доброволни формирования в общини с население до 20 000 души, в съответствие с Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.

   Предвижда се и разработването на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия. Ще бъдат създадени системи за ранно предупреждение и ще се повишат способностите за реагиране при бедствия, като се обособят специални звена. Ще се провеждат специализирани обучения, които ще залегнат в програмите за предучилищно и училищно образование. Ще се повиши и информираността на населението за защита и поведение, и начините  за бърза и неотложна медицинска помощ при различните видове бедствия.

   Създаването на настоящия Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, цели подобряването и разпределението на отговорностите по изпълнението на дейностите, свързани с превенцията, готовността, реагирането и възстановяването при бедствия, с по-активно участие на всички заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво.

   Сред задачите на новосформирания съвет са разработване и координиране изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия, координиране дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия, да разработване, преразглеждане и актуализиране областния план за защита при бедствия, съгласуване общинските програми и планове за намаляване на риска от бедствия и за защита от бедствия, изготвяне на годишен доклад до Съвета към МС за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта.

   Областният съвет ще извършва анализ и оценка на обстановката при бедствия и ще предлага на Областния управителза одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на засегнатото население, ще осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието и ще докладва на областния управител за хода на провежданите защитни мероприятия. Ще информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия.

   „До сега сме работили по време на бедствието. Сега трябва да работим преди бедствието”, обобщи комисар Станев.

   По втора точка от дневния ред главният експерт в Областна администрация Разград Тодор Крушевски, запозна присъстващите с проекта на Правилника за устройството и дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, който беше приет единодушно.Към началото на страницата