Предстоящо заседание

20.09.2016

Във връзка с писмо № 9112-2/31.08.2016 г. на Министерството на труда и социалната политика, относно разработването и утвърждаването на регионални програми за заетост и обучение по реда на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта/ЗНЗ/ и предвид законовите промени на ЗНЗ, които предвиждат реализирането по реда на чл. 31, ал. 3, т. 3 и ал. 4 и чл. 32 и чл. 33  на една регионална програма за заетост и обучение за всяка административна област, въз основа на оценка и подбор на подадени проектни предложения от работодатели, на 26.09.2016 г. /понеделник/ от 10,30 часа в зала 712 на Областна администрация Разград, ще се проведе заседание на Комисията по заетост, при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Обсъждане и приемане на Методика за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в регионална програма за заетост и обучение на област Разград.     

2. Оценка и подбор на подадените проектни предложения.

3. Представянена работна група/комисия сформирана със Заповед № РД-22-010/19.09.2016 г. на Областния управител, за изготвяне на регионалната програма за заетост през 2016-2017 г. в област Разград.

4. Други.Към началото на страницата