Заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград

26.09.2016

258 259 лева за  финансиране на Регионалната програма за заетост и обучение

   Днес, 26.09., в залата на Областна администрация Разград бе проведено заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград, свикана от Областния управител Манол Кившанов и водена от заместник областния управител Виолета Тодорова, с участието на Румяна Бонева – представител на дирекция „Регионална служба по заетостта“ в  Русе.

   Членовете на комисията разгледаха следните въпроси от дневния ред: обсъждане и приемане на Методика за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в регионална програма за заетост и обучение на област Разград.; оценка и подбор на  подадените проектни предложения, както и определяне на работна група/комисия сформирана със Заповед № РД-22-010/19.09.2016 г. на Областния управител,за изготвяне на регионалната програма за заетост през 2016-2017 г. в област Разград.

   През настоящата година е въведен нов подход за условията и реда за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение. Реализира се една регионална програма за всяка административна област, която се разработва въз основа на проектни предложения на областната и общинските администрации. Проектните предложения се разработват съвместно със социалните партньори и други юридически лица.

   Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен съобразно равнище на безработица и брой на регистрираните безработни в областта за 2015 г. Размерът на определените средствата за финансиране на регионалната програма на област Разград е 258 259 лева.

   Основната цел на регионалните програми за заетост и обучение за 2016 г. е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. Целевите групи, към които са насочени са: безработни младежи до 29 г., с подгрупа младежи до 25 г., които нито се обучават, нито са заети; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование; хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. По регионалните програми ще се осигури субсидирана заетост до 6 месеца на пълно или непълно работно време. Трудовото възнаграждение е 420 лв. при пълен работен ден. Крайният срок за изпълнение на регионалните програми е 31 март 2017 г.

   По първа точка от дневния ред единодушно беше приета Методика за оценка и подбор на проектните предложения за включване в регионална програма за заетост и обучение на област Разград.

   В Областна администрация Разград са получени 7 проектни предложения за включване в областната програма за заетост. На базата на определените в НПДЗ 2016 г. средства на област Разград от 258 259 лв., е извършено разпределение на средствата по общини (определен e общият брой работни места за областта при 8-часов работен ден за период от 6 месеца, до 31.03.2017 г.). За областта исканите работни места са 100, като на 8 часов работен ден – 55, а на 6 часов работен ден – 45. Исканата сума е 256 429 лв., при финансов ресурс от 258 259 лв. Разпределението по общини е следното: Разград – предложени са 17 работни места, исканата сума е 49 119 лв. , Исперих – 14 работни места за 43 451 лв., Кубрат 13 работни места за 37 561лв., Завет 14 работни места за 30 338 лв., Лозница 11 работни места за 31 783 лв., Самуил 19 работни места за 41 173 лв. и Цар Калоян – 12 работни места за 26 004 лв. 

   За разработване на регионалната програма бе сформирана работна група от експерти, която ще обобщи постъпилите предложения и ще я изготви, за да бъде внесена в Министерството на труда и социалната политика.

   Предстои в следващите няколко дни програмата да бъде изготвена в проект, за да бъде съгласувана за окончателен вид, в който да бъде изпратена за утвърждаване от МТСП (не по-късно от 28.09.2016г.).Към началото на страницата