Областният управител Манол Кившанов взе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

29.09.2016

   На 28 и 29 септември 2016 г., Областният управител Манол Кившанов взе участие  в тридесет и първото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), което се проведе в Конферентната зала на хотелски комплекс „Рай“ – Русе.

   Настоящото заседание се откри от Зам. областния управител на Област Русе Станимир Станчев.

   В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши учебни заведения на територията на района, Национален център за териториално развитие“ ЕАД, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Регионален исторически музей – Русе.

  На заседанието Регионалният съвет за развитие на Северен централен район определи свои представители в Комитета за координация на прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“.

   Членовете на Съвета обсъдиха и приеха проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район през 2017 г.

   Представител на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД представи проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл. 7б-7г от Закона за регионалното развитие.

   Експерти от Дирекция „Жилищна политика“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството информираха присъстващите относно постигнатия напредък и проблеми, констатирани при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради на територията на Северен централен район. Беше направена оценка на напредъка и мястото на СЦР сред останалите райони от ниво 2.

   Беше представена актуална информация, относно етапа на изграждане на Автомагистрала „Хемус“;  постигнатия напредък по предпроектното инвестиционно проучване за строителството на Автомагистрала Русе – Велико Търново, както и информация относно състоянието на републиканските пътища на територията на Северен централен район.

   Експерт от Министерството на околната среда и водите информира членовете на РСР на СЦР относно постигнатия напредък и проблеми, констатирани при изпълнението на интегрирани проекти за водния цикъл; проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците; проекти за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води и др. по-значими проекти на територията на Северен централен район.

   На настоящото заседание представители на академичните ръководства на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, Технически университет – гр. Габрово и Русенски университет „Ангел Кънчев“ – гр. Русе запознаха членовете на Регионалния съвет с възможностите и перспективите за развитие на висшите учебни заведения.

   Експерт от Регионален исторически музей – Русе направи кратка презентация на туристическите обекти на територията на област Русе.Към началото на страницата