Започна работата по разработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Разград

25.10.2016

   Съгласно влезлият в сила от август месец т.г. Закон за предучилищното и училищното образование, Областният управител организира разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Разград, въз основа на Анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта.

   Днес, 25.10. 2016 г., в Областна администрация Разград се проведе работна среща на Областния оперативен екип (ООЕ) за разработване на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Разград, определен със Заповед № РД-22-011/18.10.2016 г. на Областния управител на област Разград. Ръководител на екипа е зам. областният управител Виолета Тодорова.

   В срещата участваха представители на всяка община на територията на областта, на Регионално управление на образованието, на Регионалната здравна инспекция, на неправителствения сектор, на Центровете за подкрепа за личностно развитие и други заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно развитие.

   За изготвянето на стратегията е необходимо да бъде изготвен Анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта, който ще бъде включен в стратегията. Анализът, разработен от общините се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

   Стратегията ще включва и описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата.

   На срещата бяха обсъдени насокитеза разработване на Стратегията и се взеха решения, относно процедурата по разработването й. Обсъден беше и План за действие.

   В интерес на децата и целевите групи, и с цел да се подобри координацията между заинтересованите страни по време на изпълнението на стратегията, г-жа Цветанка Русева – директор на ЦПЛР-ЦУТНТ – Разград предложи Областният оперативен екип да изпълнява и функцията на междуинституционален механизъм.

   Г-н Камен Макавеев – координатор в СНЦ «Асоциация Интегро» предложи по всеки приоритет да се идентифицират източници на дейностите, като ООЕ да помага в това отношение.

   Членовете на Областния оперативен екип взеха решение до края на месец декември т.г., общините да изготвят своите анализи.

   Областната стратегия ще бъде утвърдена от Областния управител, след съгласуване с Областния съвет за развитие и с Регионалното управление на образованието, за да може през февруари 2017 г. да се стигне до приемането й.

   Въз основа на Областната стратегия се изготвят и общински стратегии за личностно развитие на децата и учениците. Стратегията се приема от Общинския съвет за период от две години. Ежегодно до 30 април ОбС приема годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие.

   Съгласно разпоредбите на Закона подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. Общата подкрепа включва: екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон; допълнителни модули за деца, които не владеят български език; допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; консултации по учебни предмети; кариерно ориентиране на учениците; занимания по интереси; библиотечно-информационно обслужване; грижа за здравето; осигуряване на общежитие; поощряване с морални и материални награди; дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; логопедична работа.

   Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: работа с дете и ученик по конкретен случай; психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания; ресурсно подпомагане.

   Следващата работна среща на Областния оперативен екип ще се проведе в края на месец ноември, т.г.Към началото на страницата