Предстоящо заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

02.12.2016

На 05.12.2016 г., от 14.00 ч., в зала 712 на Областна администрация Разград ще се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.     Актуализиране състава на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси на област Разград;

2.     Представяне на процеса РОМАКТ, подпомагащ местните власти за устойчиво адресиране на проблеми на население от маргинализирани територии;

3.     Споделяне на опит от община Исперих, показващ ползите от прилагането на процеса РОМАКТ;

4.     Представяне на добра практика за използване на подхода „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР) по Програмата за развитие на селските райони за интегрирано адресиране на нужди и приоритети, свързани с интеграцията на роми и други уязвими групи;

5.     Представяне и обсъждане на възможности за финансиране на общинските планове за изпълнение на Национална стратегия за интеграция на ромите 2015 – 2020 г. (с фокус върху обявата за концепции за мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура по схеми „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014 – 2020 г.)

6.     Разни.Към началото на страницата