Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси проведе заседание

05.12.2016

   На 05 декември 2016 г. в залата на Областна администрация Разград се проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

   По време на заседанието, под председателството на зам. областния управител Виолета Тодорова, беше актуализиран състава на Областния съвет.

   Процесът РОМАКТ, подпомагащ местните власти за устойчиво адресиране на проблеми на население от маргинализирани територии, беше представен от г-жа Лили Макавеева от Асоциация „Интегро“, която е и национален ръководител на програмата.

   В направената презентация г-жа Макавеева подчерта, че РОМАКТ е единствената европрограма в момента, насочена към ромските общности. Тя улеснява достъпа до съответните ресурси, включително по-добро използване на средствата от Европейския съюз.

   Европейската комисия и Съвета на Европа  стартират през 2013 г. програма РOMAКT, която е съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите. Тя се изпълнява в 66 общини от 6 държави: България, Италия, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия.

   Бюджетът на  програмата е 700 000 евро.

Община Исперих е единствената община от област Разград, в която се изпълнява програмата. Г-жа Айджан Бейтула, зам. кмет на община Исперих сподели опит, показващ ползите от прилагането на процеса РОМАКТ. Благодарение на участието в програмата общината има подадени проектни предложения и изпълнява няколко проекта за интеграция на ромите.

   Добра практика за използване на подхода „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР) по Програмата за развитие на селските райони за интегрирано адресиране на нужди и приоритети, свързани с интеграцията на роми и други уязвими групи в община Исперих, беше представена от  Кадрин Хасанов – фасилитатор по програмата.

   Представени и обсъдени бяха и възможности за финансиране на общинските планове за изпълнение на Национална стратегия за интеграция на ромите 2015 – 2020 г. (с фокус върху обявата за концепции за мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура по схеми „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014 – 2020 г.).

   Тази схема е един от основните финансови инструменти, по които общините имат възможност да реализират интегрирани мерки от плановете си за интеграция на ромите.

Общините бяха призовани да кандидатстват активно по процедурата, която е с краен срок 15.12.2016 г.Към началото на страницата