Областният управител Манол Кившанов е следващия председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него, с мандат 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

07.12.2016

   Днес, 7-ми декември 2016 г., от 11.30 ч. в Зала № 1 на Областна администрация Русе, се проведе тридесет и второто заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК).

   Настоящото заседание се свика и се откри от доц. д-р Стефко Бурджиев - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Областен управител на област Русе, на основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

   В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Разград, Русе и Силистра, заместник- областният управител на област Габрово, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши училища на територията на района, Националния статистически институт и Управляващите органи на оперативните програми.

    За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район беше избран д-р Валентин Василев, кмет на Община Разград, представител на общините от област Разград с мандат от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

   На заседанието бяха представени резултатите от Последващата оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР) за периода 2005-2015 г. Документът предоставя информация за степента на постигане на целите и приоритетите за регионално развитие през периода 2005-2015 г.; устойчивостта на постигнатите резултати; общото въздействие от изпълнението на НСРР 2005-2015 г.; оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси, както и изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

    Представител на Националния статистически институт направи анализ на актуалното демографско състояние на населението в Северен централен район. В тази връзка бяха обсъдени възможности за формиране на работен екип за анализ на демографските проблеми на територията на района и мерки за преодоляване на негативните тенденции.

    Обсъдени бяха и проблеми, свързани с добива на дървесина и превоза й на територията на Северен централен район, както и мерки за тяхното преодоляване.

    Експерт от Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи  информация относно стартирането на четвъртата процедура за присъждане на европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

   Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

   В края на заседанието, Областният управителна област Русе доц. д-р Стефко Бурджиев - председател на настоящияфорум, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за първото шестмесечие на 2017г. на Манол Кившанов, Областен управител  на област Разград.Към началото на страницата