Областният управител Манол Кившанов е следващия председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него, с мандат 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

07.12.2016

   Днес, 7-ми декември 2016 г., от 11.30 ч. в Зала № 1 на Областна администрация Русе, се проведе тридесет и второто заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК).

   Настоящото заседание се свика и се откри от доц. д-р Стефко Бурджиев - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Областен управител на област Русе, на основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

   В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Разград, Русе и Силистра, заместник- областният управител на област Габрово, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши училища на територията на района, Националния статистически институт и Управляващите органи на оперативните програми.

    За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район беше избран д-р Валентин Василев, кмет на Община Разград, представител на общините от област Разград с мандат от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

   На заседанието бяха представени резултатите от Последващата оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР) за периода 2005-2015 г. Документът предоставя информация за степента на постигане на целите и приоритетите за регионално развитие през периода 2005-2015 г.; устойчивостта на постигнатите резултати; общото въздействие от изпълнението на НСРР 2005-2015 г.; оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси, както и изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

    Представител на Националния статистически институт направи анализ на актуалното демографско състояние на населението в Северен централен район. В тази връзка бяха обсъдени възможности за формиране на работен екип за анализ на демографските проблеми на територията на района и мерки за преодоляване на негативните тенденции.

    Обсъдени бяха и проблеми, свързани с добива на дървесина и превоза й на територията на Северен централен район, както и мерки за тяхното преодоляване.

    Експерт от Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи  информация относно стартирането на четвъртата процедура за присъждане на европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

   Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

   В края на заседанието, Областният управителна област Русе доц. д-р Стефко Бурджиев - председател на настоящияфорум, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за първото шестмесечие на 2017г. на Манол Кившанов, Областен управител  на област Разград.baner1
Към началото на страницата