Предстоящо заседание на Комисията по заетост

04.01.2017

   Във връзка с реализация на схеми „Обучения и заетост” и „Обучение и заетост на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в периода от 28.11.2016 г. до 09.12.2016 г. се проведоха процедури по набиране на заявки от работодатели по двете схеми. С цел ефективното им изпълнение е предвидено приетите заявки да се разглеждат и оценяват първоначално от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

    С оглед изложеното и във връзка с писмо № 20-07-82/27.12.2016 г. от Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе, Областният управител свиква редовно заседание на Комисията по заетост на 06.01.2017 г. (петък) от 14.00 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. Кратка информация за схеми „Обучения и заетост” и „Обучение и заетост на младите хора“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.             

2. Оценка на подадените заявки от работодатели в Област Разград по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Обучения и заетост” и „Обучение и заетост на младите хора“.Към началото на страницата