Областният управител насрочи консултации за състава на РИК-Разград

26.01.2017

    В изпълнение на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) и съгласно Указ № 59 на Президента на Република България, обн. в ДВ № 9 от 2017 г., Областният управител на област Разград Манол Кившанов насрочи консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия Разград, с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание.

    Консултациите ще се проведат на 29 януари /неделя/, от 13,00 ч. в зала № 712 на Областна администрация Разград.

    Съгласно чл. 60, ал. 3 от ИК, при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:

1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени по чл. 60, ал. 3, т. 1 , чл. 65, ал. 1 и 3 и чл. 66, ал. 1 от ИК;

2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. За удостоверяване на обстоятелството по чл. 65, ал. 1 от ИК, като приложения към писменото предложение за състав на РИК следва да се предоставят копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом).

5. Към предложението си, партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването ще се извършва с решение на Централната избирателна комисия.Към началото на страницата