Съобщение относно провеждане на консултации за избор на членове на Районната избирателна комисия (РИК) Разград във връзка с насрочените избори за народни представители

27.01.2017

 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Провеждане на консултации за избор на членове на Районната избирателна комисия (РИК) Разград във връзка с насрочените избори за народни представители на 26 март 2017 г.

   Областният управител на област Разград, в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК)  и съгласно Решение № 4130–НС от 26.01.2017 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), насрочва консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия Разград с представителите на парламентарно представените партии и коалиции.

    В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

    Консултациите ще се проведат на 29.01.2017 г. (неделя) от 13.00 часа в зала 712 на Областна администрация Разград.

   В консултациите следва да вземат участие представители на следните партии и коалиции:  ПП „ГЕРБ”, Коалиция „БСП лява България”, ПП „ДПС“, Коалиция „Реформаторски блок“, Коалиция „Патриотичен фронт“, Коалиция „България без цензура“,  ПП „Атака” и  Коалиция „АБВ“.

Съгласно чл. 60, ал. 3 от Изборния кодекс, при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:

1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от ИК;

2. Към предложението си партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите, предвидени в ИК;

3. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г.  /датата на насрочване на изборите/, или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

4. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

5. Като приложения към писменото предложение за състава на РИК следва да се предоставят копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом).Към началото на страницата