Без консенсус за председателското място на РИК Разград

29.01.2017

    Днес, 29.01.2017 г., от 13.00 часа, в зала № 712 на Областна администрация Разград, на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК),  и във връзка с Решение № 4130–НС от 26.01.2017 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), се проведоха консултации за избор на състава на Районна избирателна комисия Разград, на 18-ти изборен район, за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

 Присъстваха упълномощени представители на ПП „ГЕРБ” – д-р Валентин Василев, Коалиция „БСП лява България” – Наско Анастасов, ПП „ДПС“ – Севгин Шукри, Коалиция „Реформаторски блок“ – Рейхан Вели и Иво Димитров, Коалиция „Патриотичен фронт“ – Димитър Димитров, Коалиция „България без цензура“ – Владимир Димитров,  ПП „Атака” – Георги Димитров и  Коалиция „АБВ“ – Пламен Томов. 

   Районните избирателни комисии се състоят от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

    Съгласно решение на ЦИК, РИК Разград ще се състои общо от 13 членове, включително  - председател, двама заместник-председатели, секретар и девет души членове. Разпределението на квотите между партиите и коалициите е следното: за ПП ГЕРБ – 4 членове, за Коалиция „БСП лява България” –  2 членове , за партия „ДПС” – 2 членове, за коалиция „Реформаторски блок” – 1 член, за коалиция „Патриотичен фронт“ – 1, за Коалиция „България без цензура“ – 1, за партия „Атака” – 1 член и за „АБВ” –1 член.

   Съгласно чл. 60, ал. 3 от Изборния кодекс, при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:

    1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от ИК;

    2. Към предложението си партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите, предвидени в ИК;

    3. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г.  /датата на насрочване на изборите/, или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

    4. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

    5. Като приложения към писменото предложение за състава на РИК следва да се предоставят копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом).

    След направената проверка на представените документи, станаха ясни и предложенията.

     От ПП „ГЕРБ” предлагат за председател на РИК Радка Радева Башакова и трима членове. Упълномощеният представител на ПП „ДПС” Севгин Шукри също поиска председателското място, като предложи в основния състав на РИК да бъде включен Нергин Хамдиев. „БСП лява България” предлага за секретар на РИК Любица Бочева и за член Катинка Матеева. Коалиция „Патриотичен фронт“ предлага за член на РИК Светлана Недялкова Неделчева. Коалиция „България без цензура“ предлага в състава на РИК да бъде включен  Антон Монев, като зам. председател. Рейхан Вели, представител на Коалиция „Реформаторски блок” предложи за заместник председател на РИК Нурай Мехмед. Иво Димитров, също представител на Коалиция „Реформаторски блок” бе категорично против направеното предложение от Рейхан Вели. Представителят на партия „Атака“ предложи Стоянка Курдова за член на РИК.

    Предвид факта, че не беше постигнат консенсус между ПП „ГЕРБ” и ПП „ДПС” за позицията председател на РИК, протоколът ще бъде изпратен на ЦИК за определяне състава на РИК Разград. Срокът за обявяване на решението е 03.02.2017 г.

     На сайта на Областна администрация Разград се създава нов раздел „Избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.“. В този раздел ще бъде публикувана актуална информация, касаеща създаването на организация за провеждане на изборите, съгласно правомощията и задълженията на Областния управител, произтичащи от Изборния кодекс.Към началото на страницата