Предстоящо заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих

02.03.2017

    Областният управител Манол Кившанов свиква редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих на 06.03.2017 г. (понеделник), от 10:30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2016 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите;

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2016 г., на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;

3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2016 г., на основание чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация във вр. с чл. 38, ал.1, т. 3 от Закона за счетоводството;

4. Преразглеждане на общия размер на основните заплати на служителите на Асоциация по В и К, съгласно чл. 48 от Вътрешните правила за организацията на работа, трудов ред и работна заплата;

5. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2017 г.;

6. Други.Към началото на страницата