Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

08.03.2017

   Днес, 07.03, в Областна администрация Разград се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, председателствано от Областния управител Манол Кившанов, който е и председател на Асоциацията.

   На основание чл.8, ал. 2, във вр. с ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (издаден от министъра на регионалното развиетие , обн.,ДВ, бр.66 от 8.08.2014 г., в сила от 8.08.2014 г. изм.бр.106 от 23.12.2014г., в сила от 23.12.2014 г.) - разпределението на процентното съотношение на гласовете на членовете е както следва:

Областният управител, представляващ държавата

35,00%,

Община Разград

32,56%;

Община Попово

18,34%;

Община Лозница

5,90%

Община Опака

4,25%

Обшина Цар Калоян

3,95%

 

   Присъстваха всички членове, с изключение на община Цар Калоян, която не предостави решение на ОбС Цар Калоян.

   В хода на заседанието, с гласовете на всички присъстващи с право на глас представители на членовете на общото събраниена Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, единодушно бяха взети решения /с 96,05 %/ по всички точки от дневния ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2016 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите;

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2016 г., на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;

3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2016 г., на основание чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация във вр. с чл. 38, ал.1, т. 3 от Закона за счетоводството;

4. Преразглеждане на общия размер на основните заплати на служителите на Асоциация по В и К, съгласно чл. 48 от Вътрешните правила за организацията на работа, трудов ред и работна заплата;

5. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2017 г.;

6. Съгласуване на план за опазване на околната среда, вкл. план за собствен мониторинг в съответствията с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъци, свързани с предоставянето на услугите от В и К оператора „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

7. Други.

    От изказването на г-жа Надя Йорданова – Гл. секретар на Асоциация по В и К по първа точка от дневния ред стана ясно, че годишният отчет за дейността на Асоциациията по В и К за 2016 г. е изпратен на членовете на Асоциацията и на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. В отчета подробно са описани: административните процедури – деловодство, конкурс, архив, заповеди, материално-техническо снабдяване, извършени през календарната година. Проведените общи събрания и взетите решения. Разгледан е и Бизнес плана на Регионалния генерален план.

    При недостиг на средства в рамките на календарната година, всяка от Асоциациите по В и К запазва правото си да иска допълнително финансиране, чрез вноски на членовете, определени пропорционално на гласовете им в общото събрание, след предварително гласуване.

   Във връзка със съгласуване на план за опазване на околната среда, вкл. план за собствен мониторинг, г-жа Йорданова уточни, че в изпълнение на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, В и К операторът има задължение не по-късно от 18 дни след датата на влизане в сила на Договора, да изготви план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в съответствията с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъци, свързани с предоставянето на услугите. Това свое задължение оператора е изпълнил на 24.10.2016 г., като е депозирал пред Асоциация по В и К своя план.

    „С оглед спецификата на плана и съобразяване с общинските планове, същият ви е изпратен за становище. Възражения, несъответствия с действащи общински или национални планове и програми не са постъпили. Важно е да се отбележи и, че планът е само за обособената територия на оператора, като не е отбелязана промяната на границите, затова и проекта на решение ви е предложен със разширение, за да бъдат защитени интересите и на община Завет и община Кубрат“, допълни още главния секретар на асоциацията.

   По т.7 от дневния ред беше дадена думата на инж. Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, който разясни начина на разпределение на задължителното ниво на инвестиции между собствениците, по силата на сключения договор.

   В края на заседанието отново бе поставен остро въпроса за консолидацията на административната област.Към началото на страницата