Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих

07.03.2017

   На 6 март 2017 г. в Областна администрация Разград се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, председателствано от Областния управител Манол Кившанов, който е и председател на Асоциацията.

   Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, бяха изпратени предварително на електронната поща на членовете на Асоциацията и бяха предоставени за запознаване на хартиен носител в Областна администрация Разград.

    С оглед спазване ограниченията на Закона за защита на личните данни – писмените материали, ведно с поканата за провеждане на Общо събрание са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Разград /раздел „Асоциации В и К“/.

    В хода на заседанието, с гласовете на всички присъстващи с право на глас представители на членовете на общото събраниена Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, бяха взети решения по всички точки от дневния ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2016 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите;

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2016 г., на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;

3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2016 г., на основание чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация във вр. с чл. 38, ал.1, т. 3 от Закона за счетоводството;

4. Преразглеждане на общия размер на основните заплати на служителите на Асоциация по В и К, съгласно чл. 48 от Вътрешните правила за организацията на работа, трудов ред и работна заплата;

5. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2017 г.;

6. Други.

 

    От изказването на г-жа Надя Йорданова – Гл. секретар на Асоциация по В и К по първа точка от дневния ред стана ясно, че годишният отчет за дейността на Асоциациията по В и К за 2016 г. е изпратен на членовете на Асоциацията и на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. „В отчета подробно са описани: административните процедури – деловодство, конкурс, архив, заповеди, материално-техническо снабдяване, извършени през календарната година. Проведените общи събрания и взетите решения. Разгледан е и Бизнес плана на Регионалния генерален план“, допълни г-жа Йорданова.

     Отчетът за дейността на Асоциацията през 2016 г., както иотчетът за изпълнение на бюджета и финансовият отчетбяха приети с пълно единодушие между тримата членове на Асоциацията – Областният управител Манол Кившанов като представител на държавата, която е с 35% участие, кметът на Исперих Бейсим Руфад с 48,67% и кметът на Самуил д-р Бейтула Сали – с 15,33%.

    В хода на заседанието Общото събрание на Асоциацията реши, през 2017 г. двете общини, които останаха в Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“, гр. Исперих, да не внасят вноски в бюджета на организацията. Мотивът е, че наличните средства в бюджета, както и предстоящото довнасяне от предишни години, ще покрият очакваните разходи от 27 726 лв.

    По т. 4 от дневния ред, Финансовият експерт на Асоциация по В и К г-жа Христина Лазарова предложи увеличението на общия размер на основните заплати на служителите на Асоциация по В и К да бъде в размер на 1380 лв. Д-р Сали изказа мнение, че Общински съвет Самуил не следва да взема решение, относно размера на трудовото възнаграждение на служителите на Асоциация по В и К.

    По т. 5 от дневния ред, бюджетът на Асоциация по В и К беше приет с два гласа „за“ и един „въздържал се“ – община Самуил и е определен размер на приходната част на бюджета да е равна на 12 918,87 лв. дължими суми от община Исперих и община Самуил, след промяна границите на обособената територия. При недостиг на средства в рамките на календарната година, всяка от Асоциациите по В и К запазва правото си да иска допълнително финансиране, чрез вноски на членовете, определени пропорционално на гласовете им в общото събрание, след предварително гласуване.

    По т.6 беше проведена дискусия, относно Бизнес плана на В и К оператора, сключване на договор по реда на Закона за водите и разделение на собствеността – публични В и К активи.Към началото на страницата