Предстоящо заседание на Комисията по заетост

28.03.2017

    Във връзка с писмо на Министерството на труда и социалната политика, относно разработването и утвърждаването на регионални програми за заетост и обучение и предвид това, че Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една регионална програма за всяка административна област, въз основа на оценка и подбор на проектни предложения от областната и общинските администрации, в Областна администрация Разград са постъпили проектни предложения от общините на територията на област Разград, за включване в регионалната програма за заетост и обучение на област Разград.

    В тази връзка, Областният управител Манол Кившанов свиква заседание на Комисията по заетост на 30.03.2017 г. /четвъртък/ от 10,30 часа в зала 712 на Областна администрация Разград, при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. Обсъждане и приемане на Методика за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в регионалната програма за заетост и обучение на област Разград.      

2. Оценка и подбор на подадените проектни предложения за включване в регионалната програма за заетост и обучение на област Разград.

3. Представяне на комисията за разработване на регионалната програма за заетост и обучение на област Разград, сформирана със Заповед № РД-22-002/20.03.2017 г. на Областния управител, по реда на чл. 25а, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗНЗ.

4. Други.Към началото на страницата