Областната комисия по заетост одобри проектни предложения по Регионалната програма за заетост

30.03.2017

    Днес, 30.03.2017 г., в Областна администрация Разградсе проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитиена област Разград, председателствано от Ценка Иванова, заместник областен управител.

    Заседанието бе свикано във връзка с разработванетона Регионална програма за заетост и обучение за 2017 г. на област Разград, регламентирано в чл. 31, ал. 3, т. 3 и т.4, чл. 32 и чл. 33 от Закона за насърчаване на заетостта.

   Комисията одобри и прие Методика за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в Регионална програма за заетост и обучение на област Разград за 2017 г., направи оценка и подбор на подадените проектни предложения и ги класира за включване в Регионалната програма.

   Присъстващите обсъдиха и гласуваха състав на Временна комисия към Постоянната комисия по заетост. Тя разработва Регионална програма за заетост и обучение на област Разград за 2017 г. Одобрената от Комисията по заетост Регионална програма, следва да бъде изпратена на МТСП в срок до 10.04.2017 г. за включване в Националния план за действие по заетостта през 2017 г.

   Определените средства за заетост при работа на пълен работен ден за областта за 2017  са:

  • Общинска администрация Исперих – 9 бр. заети лица за 54 месеца, необходимите финансови средства са 31 247;
  • Общинска администрация Кубрат – 6 заети лица, 20 829 лв. са необходимите средства;
  • Общинска администрация Лозница – 6 бр. заети лица, 20 829 лв. са необходимите средства;
  • Общинска администрация Самуил – 8 бр. заети лица, необходими средства - 28 681;
  • Общинска администрация Разград – 10 бр. заети лица, необходими средства - 34 715 лв.                   

   Средства за заетост при работа на непълен работен ден:

  • Общинска администрация Завет – 8 бр. заети лица,, необходими средства - 21 161лв.;
  • Общинска администрация Кубрат - 3 бр. заети лица, необходими финансови средства – 7 930 лв.;
  • Общинска администрация Цар Калоян - 6 бр. заети лица, 15 873 лв. са необходимите финансови средства.

    За област Разград общият размер на средствата е 181 559 лева.

    Разпределението на средствата от бюджета на МТСП за активна политика по области в Националния план за действие по заетостта през 2017 г. е утвърдено с Решение № 82 на МС от 26 януари 2017 г.

   Регионалните програми за заетост и обучение са важен инструмент на политиката по заетостта, чрез който местните организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда,чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи. С приетите промени в Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ (Обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.) и Правилника за прилагане на ЗНЗ (Обн., ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.), и с оглед развитие на регионализацията, е въведен нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение, при който регионалните органи по заетостта имат съществено значение.

   И през 2017 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към следните целеви групи: безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; продължително безработни лица; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания и лица извън работна сила, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица.Към началото на страницата