Регионалният съвет за развитие на Северен централен район заседава в Разград

20.06.2017

   Днес, 20-ти юни 2017 г., от 11.00 ч. в Конферентната зала на хотелски комплекс „Лес” - Разград, се проведе тридесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК).

    Настоящото заседание се свика и се откри от г-н Гюнай Хюсмен - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Разград на основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

    В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши училища на територията на района, Форум „Гражданско участие“, „Институт за управление на програми и проекти“ ООД и Управляващите органи на оперативните програми.

    На днешното заседание бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и Оперативните програми за периода 2014-2020 г.

   За заместник-председател на РСР на СЦР беше избран г-н Даниел Панов – кмет на община Велико Търново и представител на общините от област Велико Търново с мандат от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.

    Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район(2014-2020 г.) за 2016 г. Докладът съдържа информация за общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от регионалния съвет за развитие (РСР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

    На заседанието беше обсъден и съгласуван Проект на Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г., изготвен на база на резултатите от Междинната оценка на изпълнението на Стратегията.

    Експерт от Министерството на труда и социалната политика представи спецификите на провежданата демографска политика в Република България, които са от съществено значение при планиране на мерки за преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие на Северен централен район.

   Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

    В края на заседанието, областният управителна област Разград г-н Гюнай Хюсмен - председател на настоящия форум, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен районза второто шестмесечие на 2017 г. на областния управител на област Велико Търново.Към началото на страницата