Ненчев - Общинските администрации не познават добре Закона за народната просвета

06.03.2014

Кметовете и общинските администрации по закона са пряко ангажирани да полагат усилия за решаването на проблема с отпадналите ученици

При направена справка от страна на Областният управител в законовата уредба, става ясно, че в Закона за народната просвета чл. 47 и в правилника за неговото приложение са предвидени специални ангажименти на кметовете на общини и на общинските администрации. Предвидено е за родителите, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, в което те подлежат на задължителна предучилищна подготовка и задължително обучение се наказват с административно наказание – глоба от 20-100 лв., при повторно нарушение от 50 до 250 лв.

Кметовете и общинските администрации по закона са пряко ангажирани да полагат усилия за решаването на проблема с отпадналите ученици, допълни още Стоян Ненчев.

В нарочно писмо до тях Ненчев изисква в 14-дневен срок информация за установените нарушения от общинските звена по образование през 2013 г. на основание чл. 47 от Закона за народната просвета; колко са наказателните постановления са издадени от кметовете на общини през 2013 г, както и за броя на санкционираните лица.Към началото на страницата